วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน Clip VDO

Clip VDO คือ เป็นภาพเคลื่อนไหวที่นำเสนอบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือสื่อที่สามารถนำเสนอได้ ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทาง Web site : www.youtube.com และเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ในการดาวน์โหลดคือ http://www.keepvid.com และ http://mediaconverter.org

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

การกระทำสิ่งใดก็แล้วแต่ให้เอาชนะใจตนเอง เพราะเป็นการบังคับและข่มใจตนเองไม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดี การเรียนวิชาชีพครูเช่นเดียวกัน ต้องชนะใจตนเอง เพื่อข่มใจให้ทำเป็นอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์

ทำไมต้องเรียน ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศมีมากมายมหาศาล ดังนั้นต้องรู้จักเลือก รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน โดยต้องรู้ความสำคัญ ความจำเป็น หลักการ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการและทักษะการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) กระบวนการและทักษะการสังเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis) ทักษะการเลือกสรรข้อมูล ทักษะการประเมินข้อมูล ฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลภายใต้ประเด็นสาระที่สนใจเพื่อสังเคราะห์และนำเสนอองค์ความรู้ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเองอย่างมีระบบและเชื่อถือได้ทางวิชาการ

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความมุ่งหวังของรายวิชา

1. ระบุความสำคัญและความจำเป็นของการมีทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2. บอกเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง

3. ลำดับขั้นตอน วิธีการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
4. บอกวิธีการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
5. ระบุกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา (
Content Analysis) ได้อย่างถูกต้อง
6. สามารถวิเคราะห์เนื้อหา (
Content Analysis)ข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพ
7. ระบุกระบวนการสังเคราะห์อภิมาน (
Meta Analysis) ได้ถูกต้อง
8. บอกวิธีการเลือกสรรข้อมูลได้ถูกต้อง
9.
สามารถเลือกสรรข้อมูลที่มีคุณภาพได้
10. บอกวิธีการการประเมินคุณภาพข้อมูล
11. สามารถประเมินคุณภาพข้อมูลได้
12. ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลตามประเด็นสาระที่นิสิตสนใจได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบและเชื่อถือได้

ทางวิชาการ