วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ทำไมต้องเรียน ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศมีมากมายมหาศาล ดังนั้นต้องรู้จักเลือก รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน โดยต้องรู้ความสำคัญ ความจำเป็น หลักการ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการและทักษะการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) กระบวนการและทักษะการสังเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis) ทักษะการเลือกสรรข้อมูล ทักษะการประเมินข้อมูล ฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลภายใต้ประเด็นสาระที่สนใจเพื่อสังเคราะห์และนำเสนอองค์ความรู้ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเองอย่างมีระบบและเชื่อถือได้ทางวิชาการ

56 ความคิดเห็น:

 1. เพราะการวิเคราะห์เป็นเหมือนการแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งที่เป็นการฝึกฝนทักษะทางสมองให้เราได้รู้จักคิดหรือวิเคราะห์เพื่อสมองของเราจะได้มีการพัฒนาอยู่เสมอ

  ตอบลบ
 2. การเรียนทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาทางข้อมูลทำให้เราสามารถ รู้จักการสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลIT ได้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถใฃ้ อินเตอร์เนตในทางที่ถูกที่ควร และเหมาะสม
  และที่สำคัญคือได้วิเคราะห์สังเคระห์ อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์แกผู้เรียนต่อไป

  ตอบลบ
 3. 1.เพราะจะได้รู้เกี่ยวกับการสร้างบล็อกต่างๆ

  2.เพราะจะได้รู้วิธีการค้นหาบทความและวิทยานิพนธ์

  3.ได้รู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

  ตอบลบ
 4. เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ มีความจำเป็นในปัจจุบันนี้ เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล และประโยชน์ต่างๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 5. เพราะว่าการวิเคราะห์เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพราะในปัจจุบันนี้มีข้อมูลสารสนเทศต่างๆมากมาย เราจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะการเลือกสรรข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถเชื่อถือได้ทางวิชาการ

  ตอบลบ
 6. เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลทางสารสนเทศมีจำนวนมาก มีทั้งข้อมูลที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง ที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ การมีทักษะวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี จึงเป็นสิ่งจำเป็น เราจึงต้องเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ถูกต้องในการใช้งาน

  ตอบลบ
 7. ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นคือการเรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่มากมาย หากเราเรียนรู้วิธีการใช้ที่ถูกหลักวิธีจะทำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย และถูกต้อง นอกจากนี้แล้วการนำข้อมูลที่หามาได้เหล่านั้นมาประมวลผลจะทำให้เรามีความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และสามารถทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย วิธีการเหล่านี้จะต้องอาศัยหลักวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ การเรียนวิชานี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก

  ตอบลบ
 8. เพราะปัจจุบันการใช้ข้อมุลเทคโนโลยีสารสนเทศมีเข้ามาในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายเราจึงต้องฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจะได้รู้หลักการและทักษะการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถุกต้องมีเหตุผลมีคุณภาพน่าเชื่อถือและเป็นการฝึกคิดสร้างสรรค์ข้อมูลอบ่างเป็นระบบ

  ตอบลบ
 9. ตั้งแต่เรียนคอมฯ มา
  เพิ่งเคยมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหา ต่างๆ
  นะเนี่ยย

  ถ้าไม่ได้เรียนคงไม่ค่อยได้ประโยชน์จากสาระสนเทศเท่าไหร่นะครับ
  ปกติ ผมเข้าแต่เว็บ....
  เรีัยนวิชานี้ผมได้ ฝึกปฏิบัติสืบค้น เนื้อหา ต่างๆ
  ได้ฝึกใช้ทักษะการเลือกสรรข้อมูล ทักษะการประเมินข้อมูล
  ใช้คอมได้เก่งขึ้น เลยยย
  นะค้าบบ น้าาา ค้าบบบ

  ตอบลบ
 10. ถ้าไม่เลือกหรือไม่รู้จักประเมิน หรือประโยชน์ จากข้อมูลในระบบสารสนเทศแล้วนั้น เราก้อจะไม่รู้ว่า สารสนเทศไหนควรให้ความสำคัญและมีประโยชน์กับตัวเราเอง ....

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ21 มิถุนายน 2552 20:24

  การเรียนทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เรารู้จักเลือกที่จะบริโภคข่าวสารจากสื่ออินเตอร์เน็ต รู้จักการวิเคราะห์ว่าข้อมูลนี้สามารถเชื่อถือได้หรือไม่ทำให้เราสามารถ นำข้อมูลที่มีประโยชน์มาใช้ได้ถูกต้อง

  ตอบลบ
 12. การวิเคราะห์เป็นการใช้ทักษะการคิด สอนให้เราคิดอย่างเป็นระบบมีกระบวนการ ถ้าฝึกบ่อยๆก็จะทำให้เป็นคนที่วิเคราะห์ได้เก่ง
  จะทำให้รู้สึกไม่ยากเมื่อต้องเจอการวิเคราะห์ต่างๆ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณค่ะอาจารย์

  ที่สอนดิฉันสร้างเว็บบล็อก

  ตอบลบ
 14. เพราะว่าเราต้องรู้ทักษะการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศว่าเราควรจะต้องใช้อย่างไร เพราะในการที่จะหาข้อมูลต่างๆแต่ละอย่างนั้น เราต้องรู้หลักการการใช้งานของระบบต่างๆว่าจะต้องสืบค้นอย่างไรให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามต้องการค่ะ

  ตอบลบ
 15. เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับแรงงานถึงระดับวิชาชีพชั้นสูง ดังนั้น จึงต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งต้องมีการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นตลอดเวลาให้ทันต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี เพื่อจะสามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ตอบลบ
 16. เพื่อทำให้เรารู้จักกระบวนการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล
  นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

  ตอบลบ
 17. เพราะเป็นวิชาที่ต้องจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
  โดยเฉพาะนิสิตที่กำลังจะเป็นครู
  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญและชำนาญให้มากที่สุด

  ตอบลบ
 18. การมีความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลสามารถช่วยให้เราเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลนั้นๆมากขึ้น และสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านของการทำงานและการเผยแพร่ความรู้

  ตอบลบ
 19. เพราะ การวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลทางเทคโนโลยีมีความสำคัญมากในปัจจุบัน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งทีต้องศึกษา เรียนรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เนื้อหาต่างๆ เพื่อที่จะสามรถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นได้

  ตอบลบ
 20. การวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญและความจำเป็นมาก
  เนื่องจากข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆในปัจจุบันมีความซับซ้อนมาก เพราะมีแหล่งที่มาต่างๆกัน ทำให้ต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาข้อมูลที่ได้มา เพื่อจะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์และสามารถนำเสนออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีระบบ

  ตอบลบ
 21. เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากอินเตอร์เน็ต เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้

  ตอบลบ
 22. การวิเคราห์ข้อมูลจำเป็นมากในปัจจุบันจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนการวิเคราะห์ข้อมูล

  ตอบลบ
 23. การที่เราได้เรียนทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ทำให้มีความรอบครอบมากขึ้น ทำให้เราได้เรียนเนื้อหาและฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล
  ที่สำคัญทำให้เรารอบรู้มากขึ้น

  ตอบลบ
 24. เพราะปัจจุบันข้อมูลทางสารสนเทศมีมากมาย บางข้อมูลก็เหมาะสมกับการศึกษา และบางข้อมูลก็ไม่เหมาะสม ฉะนั้นเราจึงควรมีทักษะในการเลือกใช้ข้อมูลให้ถูกต้องกับจุดประสงค์ของการใช้ข้อมูล

  ตอบลบ
 25. การเรียนรู้ในปัจจุบันนั้นมีความสำคัญมาก และในปัจจุบันก็มีข้อมูลให้เรียนรู้มากมายดังนั้นเราควรเรียนรู้ให้ทันเทคโนโลยีและรู้จักวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของเราเอง

  ตอบลบ
 26. ปัจจุบันโลกของเราได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างกว้างไกล มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
  ซึ่งเราจำเป็นที่ต้องเรียนทักษะการวิเคราะห์ ก็เพื่อที่จะให้เรารู้จักการวิเคราะห์ เนื้อหาข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และเราได้ข่าวสารที่น่าเชื่อถือด้วย

  ตอบลบ
 27. เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นโลกของข้อมูลที่กว้างขวาง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้

  ตอบลบ
 28. ในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อใช้ในการเรียนและใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

  ตอบลบ
 29. เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลมีความจำเป็นโดยเฉพาะเนื้อหาทางเทคโนโลยีก็มีประโยชน์ต่อเราซึ่งทำให้เราได้รู้จักสืบค้นสังเคราะห์ได้ถูกต้อง

  ตอบลบ
 30. เพราะ ปัจจุบัน มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ มากมาย ทำให้เราจึงต้องเรียนรู้ และทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอและผู้อื่น

  ตอบลบ
 31. การรู้จักวิเคราห์จะสามารถแยกประเด็นต่างๆได้ และยังทำให้เราเข้าใจข้อมูลชุดนั้นได้อย่างลึกซึ้งขึ้น

  ตอบลบ
 32. ทักษะด้านต่างๆที่อาจารย์สอนมา

  ทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์

  มันสอนให้เรามีความรู้ในกระบวนการคิดมากขึ้นค่ะ

  ตอบลบ
 33. การใช้เทคโนโลยีมีความสำคัญมากในชีวิตประจำวัน

  เราควรจะศึกษาเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเอง

  ตอบลบ
 34. เพราะการที่เราได้วิเคราห์ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตนั้นจะทำให้เราได้รู้จักการทำบล็อคต่าง ๆรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆเช่นกัน

  ตอบลบ
 35. เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากมายและก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดนิ่ง เราจึงควรที่จะมีทักษะในการวิเคราะห์เพื่อที่จะสามารถนำมาให้ให้เหมาะสมกับความต้องการของเราได้

  ตอบลบ
 36. เพราะปัจจุบัน มีการเผยแพร่ข้อมูลทางเทคโนโลยีเยอะมาก ทำให้เราต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีคุณภาพ

  ตอบลบ
 37. การเรียนทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลทางเทาคโนโลยีสารสนเทศทำให้เราได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูล สืบค้นข้อมูลได้สะดวกและถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้กับรายวิชาอื่นๆได้

  ตอบลบ
 38. เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อชีวิตประวันมากแทบว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันก็ว่าได้ ดังนั้นการจะก้าวให้ทันโลกเราจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลทางเทคโนโลยีให้เป็น

  ตอบลบ
 39. การใช้เทคโนโลยีมีประโยชน์มากในชีวิตประจำวัน

  ตอบลบ
 40. การวิเคราะห์ทำให้เราได้รู้หลายๆอย่าง
  เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
  ดิฉันได้ความรู้มากมายจากการฝึกวิเคราะ
  อาจจะเข้าใจช้าไปบ้าง
  แต่เพื่อนคนไทยก็ช่วยฉัน
  ของคุณอาจารย์และเพื่อนๆค่ะ

  ตอบลบ
 41. เพราะในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศมีมากมาย ฉะนั้นเราจึงควรศึกษาข้อมู, แล้วนำขจ้อมูลมาวิเราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ21 มิถุนายน 2552 20:30

  เพราะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลจะทำให้เราเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น

  ตอบลบ
 43. เพราะว่าการคิดวิเคราะห์มีความจำเป็นมากต่อการศึกษาในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีก้อมใความจำเป็นมากต่อชีวิตประจำวัน นิสิตที่ได้ศึกษาก็จะมีการพัฒนาการที่ดีทางความคิดอย่างมากค่ะ

  น.ส สโรทัย นันทวงษ์

  เอกอังกฤษค่ะ

  ตอบลบ
 44. การเรียนวิชานี้มีความสำคัญเพราะจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่ดีและมีคุณภาพ ช่วยให้เรามีข้อมูลที่ใช้ได้ตามต้องการ

  ตอบลบ
 45. การที่เรารู้จักการเลือกวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสารสนเทศนั้นเป็นประโยชน์มากต่อตัวเรา

  ตอบลบ
 46. เพราะ ปัจจุบัน มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ มากมาย ทำให้เราจึงต้องเรียนรู้

  ตอบลบ
 47. การที่เรารู้จักการเลือกข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์นั้นจะเป็นประโยชน์มากต่อตัวเรา

  ตอบลบ
 48. เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีการนำข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากมาย และมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เราจึงควรมีทักษะในการวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของเรา

  ตอบลบ
 49. การเรียนวิชานี้เป็นสิ่งที่ดี
  ทำให้ค้นหาข้อมูลทางสารสนเทศได้ดีค่ะ

  ตอบลบ
 50. การเรียนวิชาที่เกี่ยวกับการคิดวิเคาระห์จะทำให้เรามีความคิดที่มีขั้นตอนมากขึ้น ช่วยให้การคิดมีประสิทธิภาพมากๆเลยคะ ได้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่คะ

  ตอบลบ
 51. การเรียนในรายวิชา ทักษะการวิเคราะห์นี้สามารถช่วยให้เรา สามารถรู้จักเลือกวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อที่จะเลือกข้อมูลที่มีประโยชน์ และเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของเรา

  ตอบลบ
 52. การเรียนวิชานี้ทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้หลายวิธีแลได้รับข้อมูลที่หลากหลาย

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ21 มิถุนายน 2552 20:38

  เนื่องจากข้อมูลทางสารสนเทศส่วนใหญ่ บางครั้งอาจจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องเสมอไปเราจึงต้องมีความรู้ทางทักษะการวิเคาราะห์ เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่เราได้มา และที่สำคัญการเรียนทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลยังมีประโยชน์คือ สามารถนำไปใช้ได้ในทุกเรื่องๆในชีวิตประจำวันครับ

  ตอบลบ
 54. ครับ....................................................จากการเรียนวิชานี้ทำให้เราได้ความรู้ที่หลากหลายมากมายครับ เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อการเรียนรู้และการศึกษามากมาย โดยเฉพาะคนที่เรียนวิชาครูยิ่งมีความสำคัญในทางการสอนให้นักเรียน และอาจารย์ผู้สอนต้อิงมีการพัฒนาตามกันด้วย......ดังนั้น....ผมขอบอกว่า การเรียนวิชานี้มีประโยชน์จิงๆๆ.........................................- -

  ตอบลบ
 55. การวิเคราะห์นั้นเป็นการแยกแยะประเด็น ทำให้รู้ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้
  เมื่อเราฝึกวิเคราะห์บ่อย จะทำให้เราสามารถประเมินข้อมูลในชุดนั้นๆได้

  ตอบลบ
 56. อาจารย์ค่า

  หนุขอส่งงานอีกครั้งน่ะค่ะ

  เพราะหนูส่งงานในเมลอื่นค่ะ

  ซึ่งมันคนละบล็อกกันค่ะ

  ถ้าอาจารย์จะเข้า

  อาจารย์เข้ามาในบล็อกนี้น่ะค่ะ
  ................................

  1.เพราะจะได้รู้เกี่ยวกับการสร้างบล็อกต่างๆ

  2.เพราะจะได้รู้วิธีการค้นหาบทความและวิทยานิพนธ์

  3.ได้รู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
  ..................

  รุสลินทร์ ดอเลาะ สาขาการสอนภาษาอังกฤษค่ะ

  ตอบลบ