วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความมุ่งหวังของรายวิชา

1. ระบุความสำคัญและความจำเป็นของการมีทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2. บอกเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง

3. ลำดับขั้นตอน วิธีการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
4. บอกวิธีการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
5. ระบุกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา (
Content Analysis) ได้อย่างถูกต้อง
6. สามารถวิเคราะห์เนื้อหา (
Content Analysis)ข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพ
7. ระบุกระบวนการสังเคราะห์อภิมาน (
Meta Analysis) ได้ถูกต้อง
8. บอกวิธีการเลือกสรรข้อมูลได้ถูกต้อง
9.
สามารถเลือกสรรข้อมูลที่มีคุณภาพได้
10. บอกวิธีการการประเมินคุณภาพข้อมูล
11. สามารถประเมินคุณภาพข้อมูลได้
12. ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลตามประเด็นสาระที่นิสิตสนใจได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบและเชื่อถือได้

ทางวิชาการ

4 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากกค่ะ

  โชคเอของหนูขึ้นอยู่กับอาจารย์ด้วยนะคะ

  หนูจะตั้งใจเรียนให้มากกกค่ะ

  ตอบลบ
 2. อาจารย์คะ หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะ
  ^____^

  ตอบลบ
 3. ผมชอบวิชานี้มาครับ ~(^__^)~
  จะตั้งใจเรียนและส่งงานให้ครบ

  ตอบลบ
 4. หนูจะตั้งจัยเรียนวิชานี้
  เพื่อมีทักษะในการวิเคราะห์ ค่ะ

  สู้ๆๆๆๆ ไม่ท้อเเน่นอนค่ะ

  ตอบลบ